Een afspraak of offerte?

Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van it’s Jaxx.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en it’s Jaxx

1. Toepasselijkheid

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door it’s Jaxx gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door it’s Jaxx verrichtte handelingen.

1.2     Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

1.3     Door ondertekening van een overeenkomst met it’s Jaxx, een door it’s Jaxx gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van it’s Jaxx en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.4     Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen it’s Jaxx en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1     De door it’s Jaxx gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2     Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en it’s Jaxx zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

2.3     Een samengestelde prijsopgave verplicht it’s Jaxx niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Prijzen, facturatie en betalingen

3.1     In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat it’s Jaxx gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3.2     Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor it’s Jaxx van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.3     Tenzij anders overeengekomen: wanneer projecten een langere periode in beslag nemen, wordt maandelijks een deelfactuur gestuurd. Oplevering van een webiste vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

3.4     Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht it’s Jaxx niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van it’s Jaxx.

3.5     Betaling voor onze diensten gaat middels een overboeking.

3.6     Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door it’s Jaxx aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.7     Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt 2x per jaar achteraf, tenzij anders overeengekomen.

3.8     Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.9     Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

3.10   Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op it’s Jaxx wordt hierbij uitgesloten.

3.11   Indien de wederpartij met enige betaling achter is, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door de wederpartij aan it’s Jaxx te betalen bedragen tot het volledige bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand van de opdrachten. it’s Jaxx kan in dat geval de uitvoering van elke bestelling opschorten, zonder dat it’s Jaxx is gehouden tot enige schadevergoeding, tot daar binnen een door it’s Jaxx te stellen termijn betaald is, hetgeen ingevolge bovenstaande opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn heeft plaatsgevonden, is it’s Jaxx gerechtigd alle opdrachten van de wederpartij te annuleren, onverminderd het recht van it’s Jaxx op schadevergoeding.

3.12   De wederpartij die het door hem verschuldigde niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan en door it’s Jaxx tot betaling is gesommeerd, is verplicht, indien it’s Jaxx de vordering uit handen heeft gegeven, ter zake van de extra buitengerechtelijke werkelijke incassokosten van het nog door de wederpartij verschuldigde te betalen.

3.13   it’s Jaxx behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen, zulks ter haar beoordeling, en indien bij it’s Jaxx gerede twijfel bestaat omtrent het vermogen van de wederpartij tot betaling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, te eisen en/of te eisen dat de wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verdere betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste zekerheid niet is gesteld, is It’s Jaxx niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.

4. Verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1     De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.

4.2     it’s Jaxx mag de het resultaat van de opdracht door Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

4.3     Opdrachtgever is gehouden de instructies van it’s Jaxx omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4.4     Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1     it’s Jaxx zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal it’s Jaxx de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

5.2     it’s Jaxx is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

5.3     it’s Jaxx is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de hoster van de website.

5.4     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft it’s Jaxx het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

5.5     Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan it’s Jaxx zijn verstrekt, heeft it’s Jaxx het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Meerwerk

6.1     Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst die middels overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van it’s Jaxx gefactureerd.

6.2     Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal It’s Jaxx Opdrachtgever tevoren schriftelijk of per email informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

6.3     Na het ondertekenen van een overeenkomst met it’s Jaxx, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

7. Duur en beëindiging

7.1     Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

7.2     Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

7.3     it’s Jaxx kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met It’s Jaxx gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

7.4     it’s Jaxx heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens it’s Jaxx niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. It’s Jaxx zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van It’s Jaxx kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

7.5     In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

8. Levering en levertijd

8.1     Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

8.2     Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

8.3     De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan it’s Jaxx.

9. Intellectueel eigendom

9.1     Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan it’s Jaxx, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts it’s Jaxx daartoe bevoegd.

9.2     De door it’s Jaxx bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan it’s Jaxx.

9.3     Tenzij het werk er zich niet voor leent, is it’s Jaxx te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.4     De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

9.5     Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom  van derden te respecteren en vrijwaart it’s Jaxx van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die it’s Jaxx sluit met haar Opdrachtgevers.

9.6     Alle door it’s Jaxx geleverde opdrachten kunnen door it’s Jaxx voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1   Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

10.2   De eventuele aansprakelijkheid van it’s Jaxx is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

10.3   De Opdrachtgever is gehouden it’s Jaxx te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van it’s Jaxx in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

10.4   it’s Jaxx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor it’s Jaxx kenbaar behoorde te zijn.

10.5   Artikel 9.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.

10.6   Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 5.5 van deze voorwaarden.

10.7   it’s Jaxx is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendommen van derden die via it’s Jaxx ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

10.8   it’s Jaxx maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. It’s Jaxx is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop it’s Jaxx geen invloed kan uitoefenen.

10.9   it’s Jaxx is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door it’s Jaxx doorgevoerd.

10.10 it’s Jaxx is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

10.11 it’s Jaxx is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van it’s Jaxx aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

10.12 it’s Jaxx maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. it’s Jaxx is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

10.13 Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen. Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van it’s Jaxx vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van it’s Jaxx. it’s Jaxx is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

10.14 it’s Jaxx is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van it’s Jaxx werkzaam zijn. Men kan onder anderen denken aan hackers.

11. Opschorting en ontbinding

11.1   In geval van overmacht is it’s Jaxx gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

11.2   Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan it’s Jaxx kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

11.3   In geval van ontbinding is artikel 7.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

12. Diverse bepalingen

12.1   Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2   Alle geschillen tussen it’s Jaxx en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12.3   it’s Jaxx kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

12.4   it’s Jaxx heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk  buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

13. Privacy bepalingen

13.1   Uw persoonsgegevens worden door it’s Jaxx gebruikt om bij eventuele aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

13.2   Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. it’s Jaxx verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

14. Reclames

14.1   Reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken. De wederpartij die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

14.2   Bij verborgen gebreken dient de wederpartij binnen 5 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk te reclameren.

14.3   Reclame geeft de wederpartij nimmer het recht de betalingen te weigeren dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten.

15. Geschillen

15.1   Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2   Alle geschillen tussen de wederpartij en it’s Jaxx welke niet in der minne worden geschikt, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van it’s Jaxx worden berecht, tenzij de wederpartij binnen één maand kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Lees ook de collectieve Verwerkersovereenkomst die van toepassing is op mij en de opdrachtgevers waarmee ik werk.